§1. Informacja ogólna

 1. Polityka prywatności Luck 24h określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Zasady zachowania poufności na Luck 24h są udostępnione wszystkim podmiotom, korzystającym z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 3. Definicje używane w niniejszej Polityce prywatności zaczerpnięte są z Regulaminu Luck 24h.
 4. Korzystanie z Luck 24h jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

§2. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych i promocyjnych, związanych z funkcjonowaniem Luck 24h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Polityce prywatności Luck 24h oraz w Regulaminie Luck 24h, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§3. Dane osobowe

 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z Luck 24h podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie oraz potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania.
 2. Użytkownik decydując się na korzystanie z Luck 24h zgadza się na możliwość udostępnienia przez Luck 24h swoich danych osobowych innym firmom lub osobom prywatnym, jak również w celach promocyjnych i komercyjnych.
 3. Ujawnienie danych osobowych Użytkowników może nastąpić również:
  1. Na mocy decyzji organu państwowego, uprawnionego przepisami prawa;
  2. W celu ochrony praw przysługujących Administratorowi.
 4. Użytkownik w każdej chwili może edytować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z Luck 24h.
 5. Wszystkie czynności Użytkowników na Luck 24h są archiwizowane i mogą być wykorzystane dla celów dowodowych.
 6. Opinie oraz inne informacje zamieszczane na Luck 24h są publicznie widoczne dla wszystkich.
 7. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie odpowiada za Politykę ochrony prywatności, stosowaną przez właścicieli lub administratorów tych serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na Luck 24h.

§4. Dane wymagane podczas korzystania z Luck 24h

 1. Do korzystania z Luck 24h wymagane są jedynie te dane Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Luck 24h.
  1. Kontakt z Administratorem (Imię, Nazwisko, adres e-mail);
  2. Opłacenie usług Administratora i wystawienie przez Administratora faktury VAT lub rachunku;
  3. Rejestrację na Luck 24h (nazwa Użytkownika, adres e-mail).

§5. Prawa autorskie na Luck 24h

 1. Wszelkie informacje, które są dostępne na Luck 24h, np.: teksty, obrazki, filmy i etc., mogą pochodzić z ogólnodostępnej sieci Internet, a w przypadku filmów Luck 24h jedynie publikuje zewnętrzne odnośniki do zamieszczonych filmów na You Tube.
 2. Luck 24h nie przypisuje sobie pełnych praw autorskich do ich twórczości, a wykorzystuje w celu ich promowania. Jeśli jest to możliwe, zawsze podawane jest źródło ich pochodzenia oraz dane autora udostępnionego materiału.
 3. Jeśli autentyczny autor publikacji zauważy swoją pracę na Luck 24h, prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@luck24h.com lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie Luck 24h w celu dopisania źródła lub usunięcia autorskiego materiału. W tym celu należy przesłać:
  1. Imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe autora;
  2. Link do strony internetowej, gdzie można sprawdzić, że użyte na Luck 24h materiały mają ograniczone prawa autorskie.
  3. Link do zgłaszanego materiału na Luck 24h.
  4. Oświadczenie, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i że zgłaszający jest właścicielem własności intelektualnej albo praw autorskich lub jest uprawniony do jej reprezentowania w imieniu właściciela.
  5. Oświadczenie, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo oraz że działania te są podejmowane w dobrej wierze.
 4. Po otrzymaniu wymienionych wyżej danych, niezwłocznie zostaną podjęte działania w celu rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze, opisy wydarzeń, informacje dodatkowe oraz treści reklam Użytkowników lub osób trzecich.

§6. Kwestie techniczne / Polityka plików cookies

 1. Luck 24h gromadzi informacje, zbierane automatycznie przez serwer (w celu personalizacji zawartości strony), zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
 2. Luck 24h gromadzi również te dane, które są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Administrator archiwizuje wszelkie dane w Serwisie Luck 24h, które są przesyłane do Luck 24h.
 4. Luck 24h używa plików cookies (ciasteczka). Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe, rejestrujące aktywność online osób korzystających z Luck 24h. Ułatwiają one poruszanie się po Luck 24h oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie korzystającego z Luck 24h i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
  1. Pliki cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla korzystającego z Luck 24h i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową i nieusuwanie ich z dysku.
 5. Luck 24h używa:
  1. Sesyjne pliki cookie, czyli pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez korzystającego z Luck 24h i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu korzystającego z Luck 24h do czasu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia swojej przeglądarki.
  2. Pliki cookie, służące do analiz, czyli pozwalające zbierać dane, związane ze sposobem korzystania z Serwisu, w tym treści klikane przez korzystającego z Luck 24h podczas przeglądania Luck 24h i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury Serwisu.
  3. Pliki cookie, używane do targetowania, czyli zapamiętujące informacje, dotyczące korzystania z Serwisu, umożliwiające proponowanie korzystającemu z Luck 24h promocji i innych informacji, dostosowanych do jego preferencji.
 6. Korzystający z Luck 24h może zablokować pliki cookies, generowane przez Luck 24h za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki: w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookies. Ścieżki dostępu mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki korzystającego z Luck 24h.
 7. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym znajdują się w instrukcji obsługi telefonu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do bazy danych osobowych Użytkowników ma wyłącznie Administrator Luck 24h.
 2. Użytkownik w każdej chwili może poprosić o podgląd, zmianę swoich danych osobowych lub usunięcie wszelkich swoich danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem Luck 24h.
 3. Administrator Luck 24h zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności po wcześniejszym powiadomieniu Użytkowników i opublikowaniu nowej wersji Polityki prywatności na witrynie internetowej www.luck24h.com. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka prywatności.