Regulamin Luck 24h

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Luck 24h. Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce prywatności Luck 24h użyto niżej wymienionych zwrotów, pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

Warunkiem korzystania z Luck 24h jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Administrator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy, a także zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§1. Podstawowe definicje

Luck 24h (zamiennie Serwis) – Serwis internetowy, dostępny w domenie internetowej https://luck24h.com/ jest interaktywną platformą handlowo-usługową specjalizującą się w sprzedaży depozytowej, pośredniczącą pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ofert ogłoszeniowych oraz świadczącą inne Usługi związane z promocją ofert ogłoszeniowych.

Administratorpodmiot zarządzający i rozwijający Luck 24h oraz świadczący inne Usługi w ramach Luck 24h, którym jest (dane są przedstawiane na życzenie organów uprawnionych), udostępniający na rzecz Użytkowników zasoby systemu informatycznego, w tym strony internetowej Luck 24h, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń-Ofert, które są udostępniane na stronach Luck 24h, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

System – oprogramowanie oferowane i udostępniane przez Luck 24h wspierające procesy promocji i sprzedaży, rejestracji i pośrednictwa przez Organizatora.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Luck 24h lub innych usług Administratora w ramach Luck 24h, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z Luck 24h lub innych usług Administratora w ramach Luck 24h, nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Oferta – przedmioty lub usługi Użytkownika zamieszczone w Serwisie/przestrzeni serwerowej Luck 24h, udostępnione publicznie, zawierające dane oraz zdjęcia; mogą być bezpłatne lub odpłatne.

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Rezerwacja – procedura rezerwacji przedmiotów lub usług Użytkownika przy wykorzystaniu Luck 24h.

Usługa – usługa świadczona w ramach Luck 24h przez Administratora.

Umowa – porozumienie zawarte w formie online (zawartą poprzez Rejestrację w Serwisie) pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, określające szczegółowe prawa i obowiązki stron, związane z korzystaniem z Luck 24h.

Konto – część Luck 24h, dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Luck 24h.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Luck 24h, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz osób trzecich w stosunku do Administratora, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Luck 24h oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia stosowanej informacji o zmianach z zastrzeżeniem, że Usługi aktywowane przed wejściem w życie określonej zmiany, będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
 4. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§3. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług, świadczonych w Luck 24h, jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszej Oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Luck 24h może dodawać i aktywować swoje Oferty oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie Luck 24h daje również możliwość przesyłania i odbierania korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na stronie rejestracji w serwisie Luck 24h. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta w serwisie Luck 24h (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Udostępniając swoje dane osobowe, reklamę oraz inne informacje, Użytkownik oświadcza, że za wszelką sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszeniem dóbr osobistych działalność, która bezpośrednio lub pośrednio jest związana z Luck 24h, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Rejestrując się na Luck 24h, Użytkownik oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane są kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość pozostawiania komentarzy i opinii, które mogą być poddane moderacji, w celu uniknięcia naruszenia dóbr osobistych Administratora lub Użytkowników/osób trzecich.
 7. Administrator nie bierze udziału w transakcjach, które są dokonywane przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami Luck 24h oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami, chyba że Użytkownik korzysta z Usług dodatkowych Luck 24h, np. fakturowanie sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu powyższego z Administratorem oraz opłaceniu Usługi.
 9. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach Serwisu, umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail, przypisany do Oferty.
 10. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy, pojawiające się przy Ofercie, mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z Organizatorem w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 11. Użytkownik ma prawo wstrzymać świadczenie odpłatnych Usług Administratora w dowolnym momencie, zobowiązuje się jednak zapłacić za tę część wykonanych Usług, którą Administrator zdążył wykonać do chwili odwołania Usług Administratora przez Użytkownika.

§4. Zamieszczanie Ofert

 1. Zamieszczanie Ofert na Luck 24h jest bezpłatne, odpłatne są jedynie dodatkowe wyróżnienia Ofert oraz inne Usługi Luck 24h, zgodnie z cennikiem, podanym w zakładce “Cennik”.
 2. Aktywacja bezpłatnej Oferty odbywa się poprzez wypełnienie formularza i wykonania wszystkich potrzebnych czynności, potrzebnych do zamieszczenia Oferty. Aktywacja Oferty z usługą promowania/wyróżnienia odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej, obsługiwaną przez PayPal lub Skrill, z chwilą zaksięgowania środków na koncie Administratora.
 3. Oferta wyświetlana jest przez okres 365 dni na listach wybranego województwa lub miejscowości w wybranej kategorii i podkategorii. Możliwe jest samodzielne ustawienie krótszego okresu wyświetlania Oferty.
 4. Po okresie 365 dni Oferta wyświetlana jest w formie archiwalnej.
 5. Zamieszczenie Ofert oznacza akceptację Regulaminu Luck 24h i Polityki prywatności Luck 24h.
 6. Użytkownik, publikując Ofertę i zawarte w niej treści, w tym zdjęcia i swoje dane kontaktowe (telefon, adres e-mail lub inne dane) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom, w szczególności osobom, korzystającym z sieci Internet. Oferty również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zamieszczenie Oferty.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich Ofert adresem e-mail, użytym przy rejestracji/zamieszczaniu Oferty.
 8. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednej Ofert, która dotyczy tego samego produktu lub usługi niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 9. Zabronione jest zamieszczanie Ofert, które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym Oferty;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia, ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza i etc.;
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż odpowiedni do języka serwisu Luck 24h;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia – bez wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe, mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste Administratora, Użytkowników lub osób trzecich;
  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  11. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 10. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest również oferowanie:
  1. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  2. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
  3. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  4. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usług, związanych z takimi programami;
  5. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  6. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  7. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  8. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich zbliżonych do tych usług;
  9. Gadżetów i produktów erotycznych;
  10. Środków farmakologicznych;
  11. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  12. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  13. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  14. Sprzedaży psów i kotów bez informacji, pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  15. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  16. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usług, związanych z tworzeniem takich prac;
  17. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
  18. Wszelkich innych rzeczy/usług/Ofert zakazanych prawem.

§5. Dodawanie opinii i informacji

 1. Opinie i informacje, związane z Ofertami i Użytkownikami, mogą dotyczyć wyłącznie tych Ofert i Użytkowników.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, w tym linków do stron internetowych i innych odsyłaczy.
 3. Informacje, opinie i komentarze, dodawane na Luck 24h, nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W sposób szczególny niedozwolone jest używanie wszelkich wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc.
 4. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa oraz za wszelkie dodane informacje ponosi pełna odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, informacji lub komentarzy, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawnymi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, informacji i komentarzy, przekazywanych przez Użytkowników/osoby trzecie.

§6. Promowanie / wyróżnienie Ofert

 1. Cennik Usług Administratora zostaje zamieszczony na Luck 24h w odrębnej zakładce “Cennik”. Wycena może być uzgodniona między Administratorem a Użytkownikiem na innych warunkach, zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 2. Ceny Usług Administratora są cenami brutto, do których nie należy doliczać 23% podatku VAT.
 3. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem z powodu działania siły wyższej, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 4. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora z przyczyn od Użytkownika niezależnych, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie/wykonanie Usług od/przez Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który usługi Administratora były świadczone, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swoich Usług.
 5. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora z powodu informacji, podanej przez Użytkownika, która jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 6. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Użytkownika, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 7. W przypadku zaprzestania działalności Luck 24h z powodu Administratora, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie Usług od Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który usługi były świadczone, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swoich Usług.
 8. Wszelkie kwestie sprzeczne, związane z płatnościami, należy rozstrzygać polubownie, a w przypadkach nie uzgodnionych, ma zastosowanie decyzja sądu właściwego dla siedziby Administratora.
 9. Luck 24h umożliwia promowanie/wyróżnienie Ofert: oznaczeniem “Exclusive”, kolorem, najwyższą pozycją, które podlega opłacie zgodnie Cennikiem, podanym w zakładce “Cennik”.
 10. Po zakończeniu okresu promowania/wyróżnienia, Oferty promowane/wyróżnione są wyświetlane na zasadach Ofert nie promowanych/wyróżnionych.
 11. Ceny, dotyczące rozmieszczenia reklam na serwisie Luck 24h, ustalane są indywidualnie.
 12. Faktury VAT za usługi promowania/wyróżnienia Ofert oraz innych Usług wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika.
 13. Aby otrzymać fakturę VAT za usługę promowania/wyróżnienia Ofert, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu Usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: ingo@luck24h.com wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 14. Do każdego zrealizowanego zakupu Usługi promowania/wyróżnienia Ofert należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 15. Regulaminy korzystania z usług PayPal, Skrill, Przelewy24 znajdują się na stronach danych usługodawców.

§7. Zasady odpowiedzialności

 1. Luck 24h jest dostawcą platformy internetowej pozwalającej łączyć pomiędzy sobą Sprzedawców i Kupujących. Luck 24h nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych Ofert, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychżeOfert oraz obowiązków z nich wynikających, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, dlatego Luck 24h nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Organizatorów Ofert względem Użytkowników.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w Serwisie Luck 24h w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Luck 24h.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa za złamanie prawa bądź szkodę, wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, publikacją zdjęć/ilustracji/wizerunków, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także z powodu jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.
 6. Luck 24h oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach Luck 24h, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. Luck 24h udostępnia jedynie Serwis/System Organizatorom oraz działa jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 7. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
 8. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych miejsc/biletów, rezerwacji, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. Luck 24h nie ma wpływu na jakość tych informacji.
 9. Luck 24h nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Rejestrujących się na Wydarzenie/Kupujących Bilet.
 10. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się Wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet, Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania, podjęte przez Użytkowników w ramach Luck 24h.
 12. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności Użytkowników i ich uprawnień, korzystających z Luck 24h, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych Ofert ze stanem faktycznym.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność Ofert, prawdziwość i rzetelność informacji, podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 14. Administrator nie odpowiada za jakość realizowanych Ofert oraz świadczonych usług przez Użytkowników na rzecz swoich Klientów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów, związanych z Ofertą, a także za szkody, powstałe w wyniku takiej umowy.
 15. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą lub reklamą Użytkownika na Luck 24h.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od daty dodania Oferty.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Luck 24h Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert lub zablokowania korzystania z Luck 24h Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Luck 24h mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników, naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad nieuczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania Luck 24h ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Luck 24h;
  2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych, transakcyjnych oraz innych, związanych z funkcjonowaniem Luck 24h;
  3. odmowy korzystania z Luck 24h przez Użytkownika, który stanowi bezpośrednią konkurencję wobec Luck 24h;
  4. dowolnej modyfikacji Luck 24h, narzędzi oraz sposobu działania Luck 24h bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników/osób trzecich, przeniesienia praw do Luck 24h na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności, związanych z Luck 24h, z tytułu których Użytkownikom/osobom trzecim nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Luck 24h, za wyjątkiem tych, które są podane w warunkach płatności niniejszego Regulaminu.
 21. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Luck 24h, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 22. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Luck 24h w całości albo w części.
 23. Użytkownik oświadcza, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika w przypadku narażenia się przez Użytkownika na straty z tytułu wadliwie lub nieterminowo wykonanych Usług Administratora oraz nie może dochodzić od Administratora rekompensaty z tytułu poniesionych w ten sposób strat.
 24. Administrator może powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej bez konieczności zawiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
 25. Osoba trzecia i Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje usługi samodzielnie oraz oświadcza i gwarantuje, że jej usługi nie będą naruszały praw autorskich oraz wszelkich zależnych praw autorskich do wykonanych usług.
 26. Osoba trzecia i Użytkownik przenosi, a Administrator nabywa prawa autorskie osoby trzeciej w zakresie, obejmującym wspólne działanie w zakresie usług Administratora.
 27. Osoba trzecia zobowiązuje się do niepodejmowania bezpośredniej współpracy z firmami i osobami fizycznymi, dla których wykonywała usługi za pośrednictwem Administratora, o ile przekazane jej zostały ich dane pozwalające na identyfikację podmiotu w terminie pięciu lat od daty wykonywania usług. W przypadku niezastosowania się osoby trzeciej do danego obowiązku, Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 80% uzyskanego w ten sposób przez osobę trzecią zysku.
 28. Osoba trzecia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zdobyła w związku i przy okazji wykonywania usług dla Administratora.

§8. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje, dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@luck24h.com lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny w zakładce “Kontakt”, jak również w formie listu poleconego, przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych, nie będą rozpatrywane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub informacji, zamieszczonych na Luck 24h, jak również przepisów prawa.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacje, dotyczące działania usług płatności PayPal, Skrill lub Przelewy24 należy zgłaszać do tych usługodawców.
 7. Pomimo, iż świadczenie usług przez Luck 24h ma charakter bezterminowy, każdy Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoją Ofertę, reklamę oraz swoje konto z serwisu Luck 24h poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług serwisu Luck 24h na adres poczty elektronicznej: info@luck24h.com.
 8. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeśli Użytkownik aktywował emisję Ofert przed upływem 14 dni i świadczenie Usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 9. Odstąpienie od umowy publikowania reklamy w Serwisie Luck 24h bez podania przyczyny jest możliwe, jednak rozliczenie należności za czas emisji będzie równoważne ilości rozpoczętych dni wyświetlenia reklamy.
 10. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.
 11. Wszelkie spory, związane ze świadczonymi Usługami w ramach Serwisu Luck 24h będą rozstrzygane przez właściwe polskie i międzynarodowe Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.