REGULAMIN UCZESTNIKA LUCK 24H

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, nabywania i korzystania z Karty rabatowej LUCK 24H przez Uczestnika programu LUCK 24H.

Warunkiem korzystania z usług LUCK 24H jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy (tj. wydaniem karty rabatowej LUCK 24H).

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy dotyczącej wykorzystania karty rabatowej LUCK 24H, a także zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną /Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm./.

DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce prywatności LUCK 24H użyto niżej wymienionych zwrotów, pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. PROGRAM LUCK 24H – nazwa i zasady programu partnerskiego Organizatora.
 2. KARTA LUCK 24H – karta rabatowa Programu LUCK 24H.
 3. ORGANIZATOR – właściciel marki LUCK 24H (dane są przedstawiane na życzenie organów uprawnionych).
 4. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty rabatowej LUCK 24H na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. PARTNER/FIRMA PARTNERSKA – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Partnera/Firmy Partnerskiej i na jego rzecz lub na rzecz Partnera/Firmy Partnerskiej, ale w imieniu własnym, która to osoba lub jednostka organizacyjna udziela Uczestnikom rabatu na swoje usługi/towary.
 6. REGULAMIN – regulacje dotyczące działania Programu oraz nabywania i korzystania z Karty rabatowej LUCK 24H przez Uczestnika.
 7. FORMULARZ ZAKUPU – formularz z danymi Uczestnika, którego wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w Programie LUCK 24H oraz zakupu i wydania Karty rabatowej.
 8. SERWIS PROGRAMU – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.luck24h.com lub w domenach luck24h.com oraz w ich subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których prawa przysługują Organizatorowi.
 9. USTAWA O OCHRONIE DANYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 10. ROZPORZĄDZENIE – rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 11. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 1 PROGRAM LUCK24H – informacje ogólne

 1. Program LUCK 24H jest programem rabatowym skierowanym dla Uczestników dysponujących Kartą rabatową, uprawniającą do uzyskania określonego rabatu na usługi i towary oferowane przez zrzeszone w Programie Firmy Partnerskie.
 2. Program LUCK 24H jest organizowany i zarządzany przez Organizatora i realizowany na terytorium całej Polski przy współpracy Partnerów, którzy zgłosili do uczestnictwa w Programie swoją Ofertę rabatową.
 3. Organizator nie jest podmiotem udzielającym rabatów, a jedynie podmiotem sprzedającym Uczestnikom kartę LUCK 24H, po okazaniu której uzyskuje się rabaty na wybrane produkty i/lub usługi w Firmach Partnerskich.
 4. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie oraz wysokości oferowanych rabatów, dostępne są w Serwisie Programu.

§ 2 PROGRAM LUCK24H – warunki zakupu, posiadania i korzystania z Karty rabatowej

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie LUCK 24H i korzystania z rabatów oferowanych przez Partnerów jest posiadanie przez Uczestnika Karty rabatowej LUCK 24H.
 2. Karta LUCK 24H jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
 3. Każda Karta posiada unikalny numer oraz datę ważności wyraźnie zaznaczone na Karcie. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia do obiegu innych wzorów kart, o których poinformuje poprzez Serwis Programu.
 4. Kartę programu LUCK 24H można nabyć za pośrednictwem Formularza Zakupu dostępnego w Serwisie Programu.
 5. Każda osoba zainteresowana nabyciem karty LUCK 24H jest zobowiązana wypełnić wszystkie wymagane pola Formularza oraz uiścić opłatę wskazaną konkretnie w treści formularza zakupu w Serwisie Programu.
 6. Uczestnik oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z nabyciem Karty LUCK 24H.
 7. Poprzez wypełnienie Formularza Zakupu, Uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty LUCK 24H zawarte w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści złożonego przez niego oświadczenia – w takim przypadku Organizator – po uprzedniej ocenie proponowanych odstępstw od postanowień Regulaminu – może odmówić zawarcia umowy.
 8. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej.
 9. Zamówiona Karta LUCK 24H zostanie wysłana do Uczestnika przesyłką poleconą/kurierską na adres podany w Formularzu Zakupu, po przesłaniu przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza Zakupu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu opłaty na konto Organizatora.
 10. Uczestnik, który zgubi bądź zniszczy Kartę LUCK 24H, w przypadku wyrażenia woli pozyskania nowej karty LUCK 24H, poniesie koszty zakupu nowej karty zgodnie z ofertą zakupu zawartą w Serwisie Programu.
 11. Przed skorzystaniem z Oferty rabatowej LUCK 24H, Uczestnik powinien zapoznać się z wszystkimi zasadami udzielania rabatów obowiązujących u danego Partnera. Opis zasad łącznie z zastrzeżeniami (wyjątkami) każdego Partnera jest widoczny w ofercie rabatowej Partnera, dostępnej w Serwisie Programu.
 12. W celu skorzystania z Oferty rabatowej/rezerwacji terminu wizyty, Uczestnik kontaktuje się z wybraną Firmą Partnerską we własnym zakresie. Zaleca się sprawdzenie przed wizytą w wybranej Firmie Partnerskiej czy dany produkt/usługa jest dostępna w planowanym dniu skorzystania z Oferty rabatowej.
 13. Warunkiem uzyskania rabatu jest:
  a) okazanie przed skorzystaniem z usługi pracownikowi Firmy Partnerskiej imiennej Karty LUCK 24H plastikowej lub karty online, wraz z dowodem tożsamości,
  b) przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w ofercie rabatowej Partnera w Serwisie Programu.
 14. Rabat LUCK 24H przysługuje tylko i wyłącznie na produkty/usługi określone przez Partnerów Programu, zgodnie z informacją w Serwisie Programu i nie łączy się innymi promocjami oferowanymi przez Partnerów.
 15. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.
 16. Partner Programu ponosi odpowiedzialność za realizację zobowiązania rabatowego wobec posiadacza Karty LUCK 24H.
 17. Za jakość towarów oraz jakość usług, z których korzysta Uczestnik, a świadczonych lub sprzedawanych przez Partnerów Programu, odpowiedzialność ponosi Partner.
 18. Wszystkie zmiany Ofert rabatowych Partnerów w Serwisie są aktualizowane własnoręcznie przez Partnerów.
 19. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie rabatu na usługę/towar, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo skradzioną kartą są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 20. Wszelkie prawa autorskie związane z szatą graficzną LUCK 24H oraz Programem LUCK 24H przysługują Organizatorowi i z tego powodu za naruszenie praw autorskich traktowane będzie:
  a) dokonywanie zmian w wyglądzie Karty LUCK 24H,
  b) handel Kartami LUCK 24H oraz jakiejkolwiek innej formy dystrybucji kart bez zgody Organizatora,
  c) korzystanie z Kart LUCK 24H w celach zarobkowych,
  d) użytkowanie Kart LUCK 24H po wygaśnięciu terminu ich ważności.

§ 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet;
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  c) włączona opcja akceptowania plików cookies w przypadku Usług wskazanych w „Polityce plików cookies” dostępnej w Serwisie Programu.
 2. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Partnerom oraz Uczestnikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część z Regulaminem, dostępnym w Serwisie Programu.

§5DODAWANIE OPINII

 1. Opinie i informacje, związane z Ofertami rabatowymi i Partnerami, mogą dotyczyć wyłącznie danych Ofert rabatowych i Partnerów.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, w tym linków do stron internetowych i innych odsyłaczy.
 3. Informacje, opinie i komentarze, dodawane na LUCK 24H, nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W sposób szczególny niedozwolone jest używanie wszelkich wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc.
 4. Uczestnik oświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa oraz za wszelkie dodane informacje ponosi pełna odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Organizator ma prawo odmówić opublikowania opinii, informacji lub komentarzy, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawnymi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, informacji i komentarzy, przekazywanych przez Uczestników/osoby trzecie.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@luck24h.com, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 6. Uczestnik ma prawo zastrzec, że decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na podany w reklamacji adres korespondencyjny. Zastrzeżenie powyższe jest wiążące dla Organizatora.
 7. Reklamacje, dotyczące działania usług płatności PayPal lub Skril należy zgłaszać do danych usługodawców.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu LUCK 24H w Serwisie Programu.
 2. Każdy Uczestnik może odstąpić od umowy tj. złożyć rezygnację z uczestniczenia w Programie w terminie 10 dni od otrzymania Karty LUCK 24H. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Programu: info@luck24h.com. Opłata za Kartę zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Uczestnika. Uczestnik wraz z odstąpieniem od umowy winien zwrócić kartę LUCK 24H na adres podany na kopercie przy otrzymaniu karty LUCK 24H.
 3. W sytuacji złożenia rezygnacji po upływie 10 dni od dnia otrzymania Karty LUCK 24H, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 4. Wszystkie znaki firmowe, towarowe oraz handlowe przedstawione w Serwisie Programu są własnością prawnych właścicieli i umieszczone zostały tutaj wyłącznie w celach informacyjnych za ich zgodą.
 5. Jakiekolwiek kopiowanie treści serwisu bez uprzedniej zgody Organizatora i właściciela treści może stanowić naruszenie praw autorskich.
 6. Wszelkie dostrzeżone naruszenia zasad opisanych w Regulaminie prosimy zgłaszać na adres e-mail Programu: info@luck24h.com.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje Politykę Prywatności.
 8. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych, przetwarzanych na zlecenie Uczestnika w celach związanych z wykonywaniem umowy dotyczącej korzystania z karty LUCK 24H. Jako administrator danych Organizator przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych i Rozporządzeniu, w szczególności zaś zachowaniem obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 24 Ustawy o ochronie danych.
 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN PARTNERA LUCK 24H

WSTĘP

Niniejszy Regulamin reguluje zasady partnerstwa oraz funkcjonowania programu partnerskiego LUCK 24H. Zawarcie online umowy partnerskiej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy partnerskiej a także zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm./.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy partnerskiej. Organizator udostępnia nieodpłatnie Partnerowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy partnerskiej (tj. utworzeniem konta na LUCK 24H i wystawieniem Oferty rabatowej).

DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce prywatności LUCK 24H użyto niżej wymienionych zwrotów, pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. PROGRAM LUCK 24H – nazwa i zasady programu partnerskiego Organizatora.
 2. KARTA LUCK 24H – karta rabatowa Programu LUCK 24H.
 3. ORGANIZATOR – właściciel marki LUCK 24H (dane są przedstawiane na życzenie organów uprawnionych).
 4. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty rabatowej LUCK 24H na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. PARTNER/FIRMA PARTNERSKA – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Partnera/Firmy Partnerskiej i na jego rzecz lub na rzecz Partnera/Firmy Partnerskiej, ale w imieniu własnym, która to osoba lub jednostka organizacyjna udziela Uczestnikom rabatu na swoje usługi/towary.
 6. REGULAMIN – regulacje dotyczące działania Programu oraz nabywania i korzystania z Karty rabatowej LUCK 24H przez Uczestnika.
 7. UMOWA PARTERSKA – porozumienie zawarte w formie online (poprzez dodanie Oferty rabatowej przez Partnera w Serwisie LUCK 24H) pomiędzy Partnerem i Organizatorem, określające szczegółowe prawa i obowiązki stron, związane z uczestnictwem w Programie LUCK 24H.
 8. SERWIS PROGRAMU – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.luck24h.com lub w domenach luck24h.com oraz w ich subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których prawa przysługują Organizatorowi.
 9. OFERTA RABATOWA – strona/przestrzeń serwerowa LUCK 24H, udostępniona PARTNEROWI, zawierająca dane oraz zdjęcia, zamieszczone przez PARTNERA w postaci ogłoszenia.
 10. KONTO – część LUCK 24H, dostępna dla PARTNERA po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą którego PARTNER może dokonywać określonych działań w ramach LUCK 24H.
 11. USTAWA O OCHRONIE DANYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 12. ROZPORZĄDZENIE – rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 13. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 1 PROGRAM LUCK 24H – informacje ogólne

 1. Program LUCK 24H jest programem lojalnościowym skierowanym do Uczestników dysponujących Kartą rabatową LUCK 24H, uprawniającą do uzyskania określonego rabatu na usługi i towary oferowane przez zrzeszone w Programie Firmy Partnerskie, jak również jest programem lojalnościowym skierowanym również do Firm Partnerskich deklarujących rabaty dla Uczestników.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszej Oferty rabatowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Partnerem a Organizatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Partner za pomocą utworzonego Konta w serwisie LUCK 24H może dodawać i aktywować swoje Oferty rabatowe oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie LUCK 24H daje również możliwość przesyłania i odbierania ofert publicznych i prywatnych oraz korespondencji z innymi Użytkownikami LUCK 24H. Aktywacja założonego Konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na stronie rejestracji w serwisie LUCK 24H. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Partnera adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji Konta (link aktywacyjny).
 4. Udostępniając swoje dane osobowe, reklamę oraz inne informacje, Partner oświadcza, że za wszelką sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszeniem dóbr osobistych działalność, która bezpośrednio lub pośrednio jest związana z LUCK 24H, Partner ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Rejestrując się w serwisie LUCK 24H, Partner oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane są kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Organizator udostępnia Partnerowi możliwość pozostawiania komentarzy i opinii, które będą poddane moderacji, w celu uniknięcia naruszenia dóbr osobistych Organizatora lub Użytkowników/osób trzecich.
 7. Organizator nie bierze udziału w transakcjach, które są dokonywane przez Użytkowników LUCK 24H i sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami LUCK 24H oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 9. Formularz kontaktowy, który Partner otrzymuje w ramach strony Oferty rabatowej umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail, przypisany do Oferty rabatowej.
 10. Dane kontaktowe Partnera oraz formularz kontaktowy, pojawiające się przy Oferty rabatowej, mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z Partnerem w celu uściślenia informacji, dotyczącej Oferty rabatowej lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej Oferty rabatowej. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 11. Partner ma prawo wstrzymać świadczenie odpłatnych usług Organizatora w dowolnym momencie, zobowiązuje się jednak zapłacić za tę część wykonanych usług, którą Organizator zdążył wykonać do chwili odwołania usług Organizatora przez Partnera.
 12. Warunkiem uzyskania rabatu przez Uczestnika jest okazanie pracownikowi Firmy Partnerskiej imiennej Karty LUCK 24H, wraz z dowodem tożsamości, przed skorzystaniem z usługi, oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w ofercie rabatowej Partnera w Serwisie Programu.
 13. Każda Karta LUCK 24H posiada unikalny numer oraz datę ważności wyraźnie zaznaczone na Karcie. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia do obiegu innych wzorów kart, o których poinformuje poprzez Serwis Programu.
 14. Program LUCK 24H jest organizowany i zarządzany przez Organizatora i realizowany na terytorium Polski przy współpracy Partnerów z różnych branż, którzy zgłosili do uczestnictwa w Programie swoją Ofertę rabatową.
 15. Organizator nie jest podmiotem udzielającym rabatów, a jedynie podmiotem sprzedającym Uczestnikom kartę LUCK 24H, po okazaniu której uzyskuje się rabaty na wybrane produkty i/lub usługi w Firmach Partnerskich.
 16. Firmy Partnerskie same określają wysokość rabatu przyznanego Uczestnikowi posiadającemu kartę LUCK 24H na sprzedaż swoich towarów lub usług, przy czym warunki wskazane w umowie partnerskiej pomiędzy Organizatorem a Partnerem, określające uprawnienia i wynikające z posiadania karty LUCK 24H są egzekwowane przez Uczestnika.
 17. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie oraz wysokości oferowanych rabatów dostępne są w Serwisie Programu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych niż Serwis Programu witryn Internetowych, które są połączone z Serwisem Programu za pomocą odnośników (linków) oraz za treści wpisywane, materiały nadsyłane i publikowane przez Partnerów lub Reklamodawców, ani za inne, płatne treści na łamach Serwisu Programu.

§2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet;
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  c) włączona opcja akceptowania plików cookies w przypadku Usług wskazanych w „Polityce plików cookies” dostępnej w Serwisie Programu.
 2. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Partnerom oraz Uczestnikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część z Regulaminem, dostępnym w Serwisie Programu.

§ 3 PROGRAM LUCK 24H – zasady partnerstwa

 1. Uczestnictwo Firmy Partnerskiej w Programie LUCK 24H jest bezpłatne, chyba że co innego wynika wprost z treści Umowy Partnerskiej.
 2. Partner Programu LUCK 24H zobowiązuje się do udzielenia zadeklarowanych w Umowie Partnerskiej z Organizatorem zniżek/rabatów wszystkim Uczestnikom.
 3. Rabat LUCK 24H przysługuje tylko i wyłącznie na usługi/produkty określone przez Partnera Programu, zgodnie z informacją w Serwisie Programu.
 4. Rabaty dostępne dla Uczestników Programu LUCK 24H nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Partnerów.
 5. Uczestnik nie może wymienić rabatów na gotówkę.
 6. Partner Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację zobowiązania rabatowego wobec Uczestnika.
 7. Organizator zaznacza, że Partner może wycofać się z Programu LUCK 24H, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadkach naruszenia przez Organizatora zasad współpracy lub wystąpienia po stronie Partnera okoliczności obiektywnie uniemożliwiających mu kontynuowanie współpracy, lub zmienić warunki uczestnictwa zdefiniowane w załączniku do umowy. O wycofaniu, zmianie ww. warunków, Partner poinformuje Organizatora w formie pisemnej na adres e-mail Programu: info@luck24h.com.
 8. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z Partnerem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach podyktowanych własnymi względami biznesowymi lub zmianą strategii prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności przed Uczestnikiem w przypadku likwidacji, upadłości lub innej formy zakończenia działalności gospodarczej przez Partnera Programu LUCK 24H.
 10. Firma Partnerska samodzielnie przygotowuje i publikuje Oferty rabatowe. Partner zezwala również na pobieranie treści, w tym logo firmy oraz grafiki ze swojej strony internetowej, w celu umieszczenia na stronach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także potwierdza, że stanowią one jego własność intelektualną.
 11. Organizator będzie w miarę możliwości na bieżąco aktualizował w Serwisie Programu warunki uczestnictwa w Programie LUCK 24H.
 12. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora, Uczestnik będzie informowany poprzez Serwis Programu.
 13. Organizator dostarczy Partnerowi logotyp LUCK 24H w wersji elektronicznej oraz niezbędne wzory informacji o współpracy, które Partner umieści na swojej stronie www lub w sieciach społecznościowych.
 14. Logotyp LUCK 24H oraz przekazane Partnerowi przez Organizatora w realizacji umowy materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, do których majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie przysługują wyłącznie Organizatorowi. Organizator udziela Partnerowi licencji na nieodpłatne wykorzystanie utworów w celach związanych z realizacją umowy partnerskiej poprzez publikowanie w wybranej formie tych materiałów.

§4. ZAMIESZCZENIE OFERT RABATOWYCH

 1. Zamieszczanie Ofert rabatowych na LUCK 24H jest bezpłatne, odpłatne są wyróżnienia Ofert rabatowych oraz inne usługi LUCK 24H, zgodnie z cennikiem, podanym w zakładce „Cennik promocji”.
 2. Aktywacja bezpłatnej Oferty rabatowej odbywa się poprzez wypełnienie formularza do wystawienia Oferty rabatowej w Serwisie LUCK 24H i wykonanie wszystkich potrzebnych czynności, potrzebnych do zamieszczenia Oferty rabatowej w formularzu dodawania Ofert rabatowych. Aktywacja Oferty rabatowej z usługą promowania/wyróżnienia odbywa się poprzez dokonanie należytej płatności poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej, obsługiwaną przez PayPal lub poprzez formę płatności elektronicznej, obsługiwaną przez Skrill, z chwilą zaksięgowania środków na koncie LUCK 24H.
 3. Oferta rabatowa wyświetlana jest przez okres 5 lat dni na listach wybranego województwa lub miejscowości w wybranej kategorii i podkategorii.
 4. Po okresie 5 lat Oferta rabatowa wyświetlana jest w formie archiwalnej.
 5. Zamieszczenie Ofert rabatowych oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności LUCK 24H.
 6. Partner, publikując Ofertę rabatową i zawarte w niej treści, w tym zdjęcia i swoje dane kontaktowe (telefon, adres e-mail lub inne dane) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom, w szczególności osobom, korzystającym z sieci Internet. Oferty rabatowe również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Partner ma świadomość i na co wyraża zgodę poprzez zamieszczenie Oferty rabatowej.
 7. Partner wyraża zgodę na powiązanie swoich Ofert rabatowych adresem e-mail, użytym przy zamieszczaniu Oferty rabatowej.
 8. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednej Oferty rabatowej, która dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 9. Zabronione jest zamieszczanie Ofert rabatowych, które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia, ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza etc.;
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż odpowiedni do języka serwisu LUCK 24H;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych, które nie są bezpośrednio powiązane z Ofertą rabatową;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia, które nie są bezpośrednio powiązane z Ofertą rabatową;;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe, mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste Organizatora, Uczestników, Partnerów lub osób trzecich;
  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  11. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 10. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest również oferowanie:
  1. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  2. Produktów i usług finansowych;
  3. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  4. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usług, związanych z takimi programami;
  5. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  6. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  7. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  8. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich zbliżonych do tych usług;
  9. Gadżetów i produktów erotycznych;
  10. Środków farmakologicznych;
  11. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  12. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  13. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  14. Sprzedaży psów i kotów bez informacji, pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  15. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  16. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usług, związanych z tworzeniem takich prac;
  17. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek).

§5DODAWANIE OPINII

 1. Opinie i informacje, związane z Ofertami rabatowymi i Partnerami, mogą dotyczyć wyłącznie danych Ofert rabatowych i Partnerów.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, w tym linków do stron internetowych i innych odsyłaczy.
 3. Informacje, opinie i komentarze, dodawane na LUCK 24H, nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W sposób szczególny niedozwolone jest używanie wszelkich wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc.
 4. Partner oświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa oraz za wszelkie dodane informacje ponosi pełna odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Organizator ma prawo odmówić opublikowania opinii, informacji lub komentarzy, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawnymi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, informacji i komentarzy, przekazywanych przez Partnerów, Użytkowników/osoby trzecie.

§6. PROMOWANIE / WYRÓŻNIENIE OFERTY RABATOWEJ

 1. Cennik usług Organizatora zostaje zamieszczony na LUCK 24H w odrębnej zakładce „Cennik promocji”. Wycena może być uzgodniona między Organizatorem a Partnerem na innych warunkach, zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 2. Ceny usług Organizatora są cenami brutto, do których nie należy doliczać 23% podatku VAT.
 3. W przypadku rozwiązania umowy między Organizatorem a Partnerem z powodu działania siły wyższej, Organizator nie zwraca płatności, wykonanych przez Partnera.
 4. W przypadku rozwiązania umowy między Organizatorem a Partnerem przez Organizatora z przyczyn od Partnera niezależnych, Partnerowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Partnera za otrzymywanie/wykonanie usług od/przez Organizatora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który usługi Organizatora były świadczone, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Organizator nie będzie świadczyć swoich usług.
 5. W przypadku rozwiązania umowy między Organizatorem a Partnerem przez Organizatora z powodu informacji, podanej przez Partnera, która jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Organizatora, Organizator nie zwraca płatności, wykonanych przez Partnera.
 6. W przypadku rozwiązania umowy między Organizatorem a Partnerem przez Partnera, Organizator nie zwraca płatności, wykonanych przez Partnera.
 7. W przypadku zaprzestania działalności LUCK 24H z powodu Organizatora, Partnerowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Partnera za otrzymywanie usług od Organizatora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który usługi były świadczone, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Organizator nie będzie świadczyć swoich usług.
 8. Wszelkie kwestie sprzeczne, związane z płatnościami, należy rozstrzygać polubownie, a w przypadkach nie uzgodnionych, ma zastosowanie decyzja sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
 9. LUCK 24H umożliwia promowanie/wyróżnienie Ofert rabatowych: oznaczeniem „Exclusive”, kolorem, najwyższą pozycją, które podlega opłacie zgodnie Cennikiem, podanym w zakładce „Cennik promocji”.
 10. Po zakończeniu okresu promowania/wyróżnienia, Oferty rabatowe promowane/wyróżnione są wyświetlane na zasadach Ofert rabatowych „Darmowych”.
 11. Ceny dotyczące rozmieszczenia reklam na serwisie LUCK 24H ustalane są indywidualnie.
 12. Faktury VAT za usługi promowania/wyróżnienia Oferty rabatowej wystawiane są wyłącznie na żądanie Partnera i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą (opcja będzie aktywowana wkrótce).
 13. Aby otrzymać fakturę VAT za usługę promowania/wyróżnienia Ofert rabatowych, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: info@luck24h.com wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 14. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania/wyróżnienia Oferty rabatowej należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 15. Regulaminy korzystania z usług PayPal oraz Skrill znajdują się na stronach danych usługodawców.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych, przetwarzanych na zlecenie Partnera w celach związanych z wykonywaniem usług. Jako administrator danych Organizator przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych i Rozporządzeniu, w szczególności zaś zachowaniem obowiązku informacyjnego o jakim mowa w art. 24 Ustawy o ochronie danych.
 2. W sytuacji, gdy udział w Programie LUCK 24H wymaga powierzenia Organizatorowi danych osobowych osób trzecich do przetwarzania, zawierając Umowę Partner powierza Organizatorowi przetwarzanie takich danych osobowych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych. Zakresem powierzenia objęte jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres korespondencyjny.
 3. Celem powierzenia jest wyłącznie realizacja przez Organizatora działań niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy na rzecz Partnera.
 4. Organizator jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające dane osobowe oraz spełnić wymagania określone w przepisach Ustawy o ochronie danych oraz w Rozporządzeniu.
 5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Partnerowi, w terminie określonym przez niego niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, wszelkich danych powierzonych jemu do przetwarzania i do zapewnienia ich usunięcia.
 6. Dla celów związanych z prawidłową realizacją Usług, Organizator oraz Partner udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych pracowników i współpracowników w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy. Udostępnienie realizowane jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych dla prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora oraz Partnera.
 7. Partner upoważnia Organizatora do dalszego powierzania danych osobowych, o jakich mowa w § 4pkt 2 na rzecz podmiotów świadczących usługi Organizatorowi w zakresie wytworzenia Karty LUCK 24H, wyłącznie w celu niezbędnym dla prawidłowego wykonania umowy przez Organizatora oraz z zachowaniem wszelkich wymogów określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych oraz Rozporządzenia.

§ 8 POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacje dotyczące warunków finansowych (bezpłatności usług świadczonych przez Organizatora) mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy przez każdą ze stron.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania osobom trzecim, w celach promocyjnych, informacji o fakcie zawarcia Umowy i jej przedmiocie oraz udziela Partnerowi prawa do udzielania osobom trzecim, w celach promocyjnych, informacji o fakcie zawarcia Umowy i o jej przedmiocie.
 3. Wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych w celach innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej, traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji.

§9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści na serwisie LUCK 24H w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Organizatora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Partner zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie LUCK 24H.
 3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa za złamanie prawa bądź szkodę, wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, publikację zdjęć/ilustracji/wizerunków, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania, podjęte przez Partnerów w ramach LUCK 24H.
 5. Organizator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób, korzystających z LUCK 24H w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych Oferty rabatowej ze stanem faktycznym.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji, podawanych przez Partnera, a także zdolności Uczestników do dokonania transakcji.
 7. Organizator nie odpowiada za jakość publikowanych towarów oraz świadczonych usług przez Partnerów na rzecz swoich Klientów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów, związanych z Ofertą rabatową, a także za szkody, powstałe w wyniku takiej umowy.
 8. Organizator nie odpowiada za brak zainteresowania Ofertą rabatową lub reklamą Użytkownika LUCK 24H.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty rabatowej, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Partnera w terminie 7 dni od daty dodania Oferty rabatowej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z LUCK 24H Partnerowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert rabatowych lub zablokowania korzystania z LUCK 24H Partnerowi jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem LUCK 24H mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Partnerów lub Uczestników, naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Organizatora, zasad nieuczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania LUCK 24H ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją LUCK 24H;
  2. wysyłania na adres e-mail Partnerów komunikatów technicznych, prawnych, transakcyjnych oraz innych, związanych z funkcjonowaniem LUCK 24H;
  3. odmowy korzystania z LUCK 24H przez Partnera, który stanowi bezpośrednią konkurencję wobec LUCK 24H;
  4. dowolnej modyfikacji LUCK 24H, narzędzi oraz sposobu działania LUCK 24H bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Partnerów, Uczestników (i osób trzecich), przeniesienia praw do LUCK 24H na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności, związanych z LUCK 24H, z tytułu których Partnerom, Uczestnikom (i osobom trzecim) nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec LUCK 24H, za wyjątkiem tych, które są podane w warunkach płatności niniejszego Regulaminu.
 14. Organizator nie odpowiada za przerwy w działaniu LUCK 24H, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 15. Organizator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania LUCK 24H w całości albo w części.
 16. Partner oświadcza, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera w przypadku narażenia się przez Partnera na straty z tytułu wadliwie lub nieterminowo wykonanych usług Organizatora oraz nie może dochodzić od Organizatora rekompensaty z tytułu poniesionych w ten sposób strat.
 17. Organizator może powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej bez konieczności zawiadomienia Partnera/Uczestnika o tym fakcie.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Partner ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Partnera (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej),
  b. przedmiot reklamacji,
  c. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@luck24h.com, wpisując w temacie wiadomości:„Reklamacja”.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 7. Partner ma prawo zastrzec, że decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na podany w reklamacji adres korespondencyjny. Zastrzeżenie powyższe jest wiążące dla Organizatora.
 8. Reklamacje, dotyczące działania usług płatności PayPal lub Skril należy zgłaszać do danych usługodawców.
 9. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Partnerom Programu info@luck24h.com w Serwisie Programu przy zawieraniu umowy online.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach poinformuje Partnera na podany w umowie adres e-mail lub w Serwisie Programu. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie po 5 dniach roboczych od momentu jej udostępnienia Partnerowi.
 3. Jeżeli zmiany w Regulaminie nie będą akceptowane przez Partnera, może on wypowiedzieć umowę partnerstwa w formie pisemnej, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 7 dni roboczych. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Programu: info@luck24h.com.
 4. W przypadku bezzasadnej odmowy udzielenia przez Partnera zadeklarowano rabatu posiadaczowi Karty LUCK 24H lub zmiany warunków uczestnictwa na niekorzyść Uczestnika bez wcześniejszej zmiany oferty rabatowej, Partner zobowiązany jest do udzielenia rabatu Uczestnikowi na zasadach opisanych w ofercie rabatowej w chwili zgłoszenia Uczestnika lub zwrotu Uczestnikowi różnicy ceny wynikającej z nieuznania lub zmiany stawki rabatu.
 5. Wszystkie znaki firmowe, towarowe oraz handlowe przedstawione w Serwisie Programu są własnością prawnych właścicieli i umieszczone zostały w nim wyłącznie w celach informacyjnych za ich zgodą.
 6. Jakiekolwiek kopiowanie treści Serwisu bez uprzedniej zgody Organizatora i właściciela treści jest zabronione. Wszelkie naruszenia prosimy zgłaszać na adres e-mail Programu: info@luck24h.com.
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują m.in. odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między Organizatorem a Partnerem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.